Twitter

गोपनियताको हकसम्बन्धी बिधेयकमा केही आपत्ती: १)ब्यक्तिको गोपनियतामा राज्यको हस्तक्षेप र आक्रमण बढ्ने प्राबधान छन २)सार्बजनिक ब्यक्तित्व र पदाधिकारीको सार्बजनिक चासो रहने बिषयहरु पनि गोप्य रहने स्थिति छ ३)सूचनाको हक निरस्त पार्छ ४)गोपनियता बिरुद्दको कसूर फौज्दारी हुन्छ।