Pahichan Media P. LTD.
Pulchowk, Kathmandu
01-5010582
pahichanmedia@gmail.com